حقیقت
  • بنام آفریدگار شاهدان و راستگویان۰ رب مهربانم قدرت تفکرم قادر به تشخیص حقیقت نیست و نمیتوانم درست را از غلط تشخیص دهم گرچه به من ارتباط ندارد . تنها تویی که عالم غیب را میدانی و از آینده با خبر نمیخواهم بازیچه دست شیطان و هم پیمانان او شوم . خالق یگتا تو پناهم بده از شر وسوسه ها و نیرنگ های ابلیس . میخواهم همچون آدمی که تو مد نظر داری زندگی کنم و بمیرم . اگر لیاقت فداکردن جان در راه تو را ندارم حرفی نیست تو خدایی و راضیم به رضای تو . این افتخار مرا بس است که بنده تنها تو هستم یا رب . لبیک یا رب. . .
  • CorneliusCornelius July 2013

    I Totally Agree!

  • Me to
  • It all makes perfect sense!
  • ~~*<<>>^^^^***#$)(!
  • calling occupance . We aint your friends so do one.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In Apply for Membership

Welcome to the message board. Please be courteous to all your fellow forum users.

Contact forum@rogerwaters.com with any issues.